Pozemkové úpravy

Jednoduché pozemkové úpravy IBV Sielnica

Jednoduché pozemkové úpravy IBV Sielnica sa riešili z dôvodu potreby usporiadania vlastníctva k pozemkom v lokalite vymedzenej územným plánom obce Sielnica na individuálnu bytovú výstavbu.

Obrázok 1 Obrázok 2