Výpočet kubatúr

Výpočet kubatúr od
spoločnosti LUSH

Určenie objemu zemných prác

Výpočet kubatúr slúži zistenie množstva privezeného, alebo odvezeného materiálu v danom území, pre zistenie finančných nákladov potrebných pre odvoz a dovoz tohto materiálu, a či tento objem zodpovedá hodnotám uvedených v projekte, pre účely riadenia zemných prác, skládkového hospodárstva či povrchovej ťažby.

Výpočty kubatúr realizujeme pomocou

Výpočty kubatúr realizujeme pomocou 3D počítačových modelov, kde sa kubatúra určuje „porovnaním“ modelu pred realizáciou zemných prác a modelu po realizácií zemných prác. Porovnaním s 3D modelom projektu dokážeme tiež presne určiť, kde a v akej miere sa realizácia prác odlišuje od projektu.