Geometrické plány

Geometrické plány od
spoločnosti LUSH

Technický podklad pre zápis vlastníckych a iných vecných práv do katastra nehnuteľností

Vyhotovujeme geometrické plány na rôzne účely: a to na prevod vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, oddelenie a zmenu druhu pozemku, obnovenie hraníc pôvodných parciel, zameranie stavieb k úverom, ku kolaudácii, na zriadenie vecných bremien (napr. právo prechodu) k nehnuteľnostiam.

Geometrický plán na oddelenie a zmenu druhu pozemku

Geometrický plán na oddelenie a zmenu druhu pozemku sa používa vtedy, keď potrebujete pozemok z poľnohospodárskej pôdy vyňať z dôvodu stavebného povolenia. Vyňatie znamená zmenu druhu pozemku z poľnohospodárskej pôdy na pozemok, na ktorom môžeme stavať.

Geometrický plán na zameranie stavby

Geometrický plán na zameranie stavby sa používa vtedy, keď potrebujete zapísať stavbu do katastra nehnuteľností. Tento geometrický plán bol vyhotovený ako podklad pre zápis rozostavanej stavby z dôvodu poskytnutia úveru.