Vytýčenie hranice pozemku

Vytýčenie hranice pozemku od
spoločnosti LUSH

Predchádzajte sporom o hranicu pozemku

Vytýčenie hraníc pozemku je odborný geodetický úkon, kedy priamo v teréne označíme body na hraniciach Vášho pozemku drevenými kolíkmi, roxormi alebo klincami. Pri vytyčovaní hraníc pozemkov sa vychádza z platných údajov katastra nehnuteľností, vytýčením hranice pozemku nevznikajú, nemenia sa a ani nezanikajú právne vzťahy k nehnuteľnostiam.

Pri vytýčení hranice pozemku

Pri vytýčení hranice pozemku „prenesieme“ lomové body (rohy) hranice Vášho pozemku z platnej mapy katastra priamo do terénu. Výsledkom je elaborát vytýčenia hranice pozemku a v teréne označené body na hraniciach Vášho pozemku drevenými kolíkmi, roxormi, železnými rúrkami, klincami.